Úklid

Úklid je obecný pojem, který označuje praktickou lidskou činnost, spočívající hlavně v odstraňování nečistot z povrchů předmětů, materiálů nebo celých objektů, ať už se jedná o prostory venkovní či prostory, které se nacházejí uvnitř budov, popřípadě o úklid osobních dopravních prostředků. Většinou tato činnost zahrnuje odstranění viditelného nepořádku, resp. jedná se o takovou aktivitu, která vede k cílovému stavu označovanému jako pořádek a to včetně odstraňování nepotřebných předmětů - odpad všeho druhu. Úklid je pravidelně prováděn především z důvodů hygienických i estetických. Více info...

Odpad

je movitá věc, jíž se člověk zbavuje. Z právního hlediska odpad přesně definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, kde jsou uvedeny příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice. Více info...

Třídění odpadu

Sběr jednotlivých druhů odpadů (např. papír, sklo, plasty, atd.) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…atd.). Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam. Více info...

Mechanicko biologická úprava

Je určena především na zpracování zbytkového komunálního odpadu a podobných odpadů, které nejsou vhodné pro kompostování či anaerobní digesci, za účelem stabilizace a snížení objemu odpadu. Hlavním cílem MBÚ je úprava odpadů před uložením na skládky a částečné využití některé složky těchto odpadů. Na lince jsou odpady nejprve mechanicky roztříděny pomocí sít, magnetických separátorů atd. Podsítná frakce obsahuje především biodegradabilní materiály. Tato frakce je stabilizována biologickými metodami, většinou aerobně, případně kombinací anaerobních a aerobních metod. Takto stabilizované odpady již na skládce nepodléhají biologické degradaci, tím je výrazně snížena tvorba skleníkových plynů, zápachu, nebezpečných výluhů atd. Více info...

Skládka

Speciálně určené místo ke skladování odpadu. Je to nejstarší řešení problému s likvidací odpadu lidské činnosti. V historii byly skládky nejčastější formou organizovaného odpadového managementu, společně se spalováním, a zůstávají ve své pozici na mnoha místech ve světě. Nelegálně založená skládka se označuje jako černá. Za založení černé skládky hrozí ve vyspělých zemích různé druhy postihu. Více info...

Černá skládka

je nelegální uložení odpadů. V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Více info...